//Aansprakelijkheidsverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering2017-02-08T09:45:10+00:00

Aansprakelijkheidsverzekering

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (afgekort AVP) is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen de risico’s van een aansprakelijkheid in zijn particuliere hoedanigheid. De AVP verzekert alle aanspraken waarvoor de verzekerde wettelijk aansprakelijk is, tenzij de schadeveroorzakende gebeurtenis specifiek is uitgesloten. Doorgaans biedt de verzekeraar de keuze uit een alleenstaande- of gezinsdekking. De kring van verzekerden is afhankelijk van de gekozen dekking.

Bij de alleenstaanden dekking zijn de volgende personen verzekerd:

 • De verzekeringnemer
 • Logés, voor zover deze zelf niet verzekerd zijn
 • Huispersoneel, voor zover de aansprakelijkheid direct verband houdt met de werkzaamheden

Bij de gezinsdekking zijn, naast de bij de alleenstaanden dekking genoemde personen, verzekerd:

 • Echtgenoot/ echtgenote/ geregistreerd partner
 • De met hem/haar samenwonende personen, alsmede hun minderjarige kinderen en hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, inwonend of voor studie uitwonend
 • inwonende (groot, -schoon) ouders, bloed- en aanverwanten

 

Huisdieren

Huisdieren zijn wettelijk gezien een zaak. De verzekerde is volgens het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor de gedragen van dieren die hij/zij bezit. Er is een dekking op de AVP vor zover de verzekerde het dier als ”particulier” bezit.

Wat is niet verzekerd

 • Opzet als daad of met zekerheidsbewustzijn
 • Seksuele handelingen/ gedragingen, al dan niet in groepsverband gepleegd
 • Zaakschade tussen verzekerden onderling
 • Schade veroorzaakt door of met motorrijtuigen
 • Schade veroorzaakt door of met luchtvaartuigen
 • Schade veroorzaakt door of met vaartuigen
 • Molest en atoomkernreacties
 • Bezit/ gebruik van illegale wapens
 • Als verzekerde niet meer woonachtig is in Nederland
 • Schade die uitsluitend bestaat uit de financiële schade, zoals aansprakelijkheid die voortvloeit uit de niet-nakoming van een overeenkomst

 

Vriendendienst

Wanneer de verzekerde niet aansprakelijk is voor de ontstane schade dan zal de verzekering ook geen dekking bieden. De meeste verzekeraars maken tegenwoordig uitzonderingen voor vriendendiensten. Bij een vriendendienst kan de aansprakelijkheid ontbreken, de verzekerde kan zich desondanks moreel verplicht voelen de schade te vergoeden. De verzekeraar biedt ook bij het ontbreken van aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag (doorgaans € 12.500,-) dekking voor de schade.